در رسانه ها

عضو رسمی مرکز امام علی پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی ایران

****

عضویت درهیأت داوران مجله علوم انسانی اسلامی

***

عصویت درکمیته های علمی وداوری مجلات علمی وپژوهشی طرف همکاری انجمن علم وفناوری ایران

***

عضویت رسمی درانجمن علم وفنّاوری ایران
بزرگترین مرکزعلم وفناوری کشور

***

عضویت در شورای مدیریت و برنامه ریزی پایگاه استنادی ملی ایران

***

عضویت هیأت تحریریه وکمیته داوران فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی وعلوم اجتماعی

***

 پژوهشگربرترکشوری درپانزدهمین جشنواره علمی وپژوهشی بسیج فرهنگیان وزارت اموزش وپرورش درسال تحصیلی1398

***

عضویت درهیات تحریریه مجله علمی-تخصصی دستاوردهای نوین درمطالعات علوم انسانی

***

نمایه مقالات در گوگل اسکولار

***

نمایه مقالات درsemanticscholar

***

داوروعضوکمیته علمی موسسه Macro thinkآمریکا

***

نمایه های معتبر بین المللی پژوهشگر

https://orcid.org

Web of Science(ISI)

ResearcherID: N-5341-2018

***

 چاب مقاله علمی ،پژوهشی  جغرافیای رشتخوار درمجله OJgآمریکا (ISI)

***

لینک خبر چاپ مقاله ISIدرخبرگزاری دانا

***

چاپ مقاله علمی،پژوهشی حسن رحمان پوردرمجله علمی،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

***

محقق رشتخواری رتبه اول جشنواره پژوهش خراسان رضوی را کسب کرد

***

 

چاپ وانتشارکتاب درانتشارات بین المللی آمازون آمریکا

***

کتاب جغرافیای رشتخواردر 2جلد رونمایی شد . 

***

چاپ مقاله علمی،پژوهشی حسن رحمان پوردرفصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی

وزارت آموزش وپرورش(زمستان94)

***

نمایه سازی مقالات علمی وپژوهشی درپایگاه مرکزاطلاعات علمی سازمان جهاددانشگاهی (SID) 

ومجلات

***

نمایه سازی مقالات علمی وپژوهشی درپایگاه داده های علوم (سیویلیکا)

***

نمایه مقالات علمی وپژوهشی وزارت آموزش وپرورش حسن رحمان پور درمجلات تخصصی نور

***

انتشارکتاب درانتشارات بین المللی ebayآلمان

***

جامعه مجازی محققین ایران

***

چاپ وانتشارکتاب آموزشی درانتشارات بین المللی اتحادیه اروپا

***

نمایه مقالات  علمی،پژوهشی حسن رحمان پوردرmagiran

***

چاپ وانتشارکتاب درانتشاراتMOREBOOKS کشورآلمان

***

مقالات علمی وپژوهشی حسن رحمان پوردرمرکزاسنادعلمی علم نت

سبد خرید