تألیفات

 

کتاب امام علی (ع)دردانه آفرینش

این کتاب درسال 1383توسط مولف وبااستنادبه تمام کتب ومتون معتبردرباه زندگی امیرمومنان حضرت علی (ع) نگاشته شده است ودرباره این کتاب همین بس که:آب دریارااگرنتوان کشید    پس به قدرتشنگی بایدچشید


http://s5.picofile.com/file/8130473350/444.jpg

کتاب فناوری وروش ها ی نوین آموزشی درنظام تعلیم وتربیت/نیازامروز،ضرورت فردا

دراین مجموعه کوشیده شده است تابانگاهی ژرف بینانه وعمیق درجهت رسیدن به تحوّل بنیادین درآموزش وپرورش مطالب دردوبخش اصلی واساسی ارائه شود؛

1-  بخش اول شامل روش های نوین تدریس که یک بخش اساسی ومهم امروزه درنظام تعلیم وتربیت به شمار می رود می باشد ومعلمان به عنوان مهمترین رکن نظام آموزش وپرورش می بایست آنهارافرابگیرندوبااجراوپیاده سازی درکلاس درس هم برکیفیّت آموزش وپرورش بیفزایندوهم ازبسیاری ازکاستی های نظام آموزش وپرورش سنّتی که درآن تنها معلم محورومداربحث درکلاس درس بودبکاهندوزمینه حضورفعّال وموثروبانشاط دانش آموزدرمباحث رافراهم نمایند.

2-    بخش دوم با موضوع آشنایی با فنّاوری های نوین آموزشی که روند گسترش فنّاورانه آموخته ها توسط دانش آموزان و تأثیرگذاری آنها در تمامی شئونات زندگی به ویژه آموزش رافراهم می کندمی باشدکه معلم باآشنایی و مدیریت صحیح در به کارگیری آن در فرآیند یاددهی ـ یادگیری کیفیّت یادگیری راتعمیق می بخشد.بنابراین دراین مجموعه سعی شده بانگاه آسیب شناسانه به کاستی های روش های مرسوم وسنتی تدریس مطالب به گونه ای تدوین وتالیف شوندتاعلاوه برجذّاب بودن برای معلمان،دانشجویان وهمه     علاقه مندان عرصه تعلیم وتربیت ،زمینه رغبت وشکوفایی بیشتریاددهی ویادگیری درکلاس درس رافراهم نمایند .

تدوین وتالیف این اثرحاصل تحقیق وپژوهش دربخش های مختلف وتجربه بیش ازدهها سال تدریس وآموزش دردبیرستان ها ،مراکزآموزش ضمن خدمت فرهنگیان وهمکاری آموزشی وپژوهشی با دانشگاه ها،موسسات ،نهادها وسازمان های آموزشی دیگر است.البته سهم همه اساتید،معلمان وهمکاران ارجمندی که ازآنان آموخته ومی آموزم دربخش های مختلف آن نمایان است که ازهمه آنان نهایت تشکروسپاسگزاری رادارم . امیداست این مجموعه موردتوجه واستفاده دست اندرکاران نظام آموزشی خصوصا”معلّمین،دانشجویان وپژوهشگران عرصه تعلیم وتربیت واقع شود. درپایان سخن ازهمه عزیزانی که این مجموعه رامطالعه نموده وهرگونه نظر،پیشنهادویاانتقادی نسبت به این مجموعه دارندرابه وسیله پست الکترونیکی به آدرس:rhmanpor@yahoo.com درمیان گذارندتادرمراحل بعدی تصحیح وتکمیل گردد. انشاا…

کتاب اقدام پژوهی/ازتئوری تاعمل

اقدام پژوهی یا معلم پژوهنده ، رویکردی آموزشی و پژوهشی است که هدف از آموزش و به کارگیری آن حل چالشها و مسائلی است که معلمان در حین عمل و به ویژه طی فرآیند یاددهی-یادگیری با آن مواجه       می شوند.یعنی معلم به شیوه ای علمی و پژوهشی درفرآیندی نظام مند،ضمن تمرکز برچالشهای پیش رو، با پرورش فرضیاتی درباره آنها در ذهن خود ، به جمع آوری اطلاعات درباره آنها پرداخته و آنها را به آزمون بگذارد و بدین وسیله ضمن دسترسی به راه حلهای مناسب و به کارگیری آن ، به حل مشکلات و موانع موجود بپردازد وضمن بهسازی فرآیند آموزش ، به تحقّق یادگیری مناسب تر و مطلوب تر دست یابد.

نگارنده این اثر بر این باور است که تا خود معلمان وارد میدان پژوهش نشوند، نمی توان فقط با اتکابه یافته های پژوهشی پژوهشگران دانشگاهی و مرسوم ، تحوّل چشمگیری در آموزش و یادگیری به وجود آورد . این سخن نه ادعا ، بلکه واقعیتی است که امروزه نه تنها در کشور ما ، بلکه در دیگر کشورهای در حال توسعه و پیشرفته از سوی بسیاری از محققان و صاحب نظران علوم تربیتی پذیرفته شده است .بنابراین دراین مجموعه کوشیده شده است تاچیستی،چرایی وچگونگی انجام اقدام پژوهی موثروسازنده که منجربه ارائه راه حل های مفیدوکاربردی درمحیط های آموزشی شودارائه شود  تامعلمان به عنوان اصلی ترین رکن نظام تعلیم وتربیت ،راهکارهای عملیاتی راباانجام اقدام پژوهی درعرصه آموزش به اجراگذاشته وبربهبودکیفیت یادگیری درراستای تحول بنیادین درآموزش وپرورش بیفزایند وازنتایج آن دراجرای خط مشی هاوتحقّق اصول ودستورالعمل های موجّه که نظام آموزشی  رابه خصلت تحرّک وخلاقیّت مجهزمی گرداند،بهره گیرند. پس ضرورت این مقوله دردستگاه تعلیم وتربیت به معنی واقعی کلمه ،این است که حساسیّت لازم رادرمعلمان ومربیّان نسبت به کاری که می خواهند انجام دهند ایجادنموده وازتعلیم وتربیتی که غالباتقلیدی است فاصله گرفته ونهایتا”معلم ؛محقّق شود.

تدوین وگردآوری این اثرحاصل تحقیق وپژوهش وتجربه بیش ازدهها سال تدریس وآموزش دردبیرستان ها ،مدّرسی دوره های اقدام پژوهی درمراکزآموزش ضمن خدمت فرهنگیان وهمکاری آموزشی وپژوهشی با دانشگاه ها،موسسات ،نهادها وسازمان های آموزشی دیگر است که راهکارهای نوینی رادرزمینه اقدام پژوهی به مخاطب ارائه می نماید . امیداست این مجموعه موردتوجه واستفاده دست اندرکاران نظام آموزشی خصوصا”معلّمین،دانشگاهیان ودانشجویان وپژوهشگران عرصه تعلیم وتربیت واقع شود. درپایان سخن ازهمه عزیزانی که این مجموعه رامطالعه نموده وهرگونه نظر،پیشنهادویاانتقادی نسبت به این مجموعه دارندرابه وسیله پست الکترونیکی به آدرس:rhmanpor@yahoo.com درمیان گذارندتادرمراحل بعدی تصحیح وتکمیل گردد.انشاا…

http://s5.picofile.com/file/8130473334/222.jpg

کتاب آموزش مقدماتی GISوکاربردآن درجغرافیا

حجم زیاد داده و کاربردهای روزافزون آنها در نظام های مختلف مرتبط با زمین نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، خاک ،جغرافیاو زمین شناسی و … از یک سو و ماهیت پویایی و تغییرپذیری آنها در بعضی از نظامها از جمله منابع طبیعی و محیط زیست از سویی دیگر، ضرورت استفاده از ابزارهای کمکی الکترونیکی و روشهای نوین را مطرح ساخته اند. توسعه و تکامل بسیار سریع فن آوری     رایانه ای در بخش های سخت و نرم افزاری آن در دهه های اخیر ابتدا امکانات و تسهیلات فنی بسیار زیادی در رابطه با پردازش هندسی و گرافیکی داده های مرتبط با زمین و همچنین سازماندهی، مدیریت و به کارگیری اطلاعات موضوعی را به طور مجزا  فراهم ساخت. تشخیص ضرورت در اختیار داشتن و به کارگیری تسهیلات فوق به طور یکپارچه و توامان در رابطه با داده های زمینی، منجر به طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعات جغرافیایی گردید.ما در این مجموعه تلاش کردیم تاآموزش مقدماتی این نرم افزار را به صورت ساده و فشرده ارائه نماییم تا دانشجویان  وعلاقه مندان پس ازمطالعه این کتاب در مدتی کوتاه بر تمام زوایای نرم افزار مسلط شده و برای به کار بردن آن در زمینه کاری یا تحصیلی خود با مشکلی روبرو نباشند.

http://s5.picofile.com/file/8130473384/333.jpg

THE EFFECT OF LIFE QUALITY ON JOB SATISFACTION AMONG TEACHERS

کتاب دبیرآموزش وپرورش شهرستان رشتخوارپس ازچاپ وانتشاردرآلمان با عنوان« THE EFFECT OF LIFE QUALITY ON JOB SATISFACTION AMONG TEACHERS. »درانتشارات معتبردانشگاهی بین المللی  ازجمله morebooks آلمان و انتشاراتamazon آمریکامنتشرشد.قیمت این کتاب دراین انتشارات  35.90 یورو  معادل یکصدوهشتادهزارتومان می باشدکه به صورت آنلاین دراختیارخریداران کتاب قرارمی گیرد.

http://s3.picofile.com/file/8216225434/KETAB_.png

 محتوای این کتاب که درحدود50 صفحه به زبان لاتین تدوین شده است توسط توزیع کنندگان عمده کتاب جهان از جمله انتشاراتamazon آمریکا وبسیاری ازانتشارات معتبراروپا عرضه شده است .مولف کتاب باتوجه به چاپ کتابش درانتشارات بین المللی کشورهای اروپایی می گوید: امروزه نظام تعلیم وتربیت باآموزش معلمان وبرنامه های پژوهشی توانسته است دربخش های مختلف علمی ،آموزشی،پژوهشی وفناوری های نوین دستاوردهای مطلوبی راکسب کندکه قابلیت ارائه درژورنال ها و مجامع بین المللی راداردواین امرباانتشاریافته هادرعرصه های مختلف بین المللی، زمینه توسعه وپیشرفت آموزش وپرورش رافراهم خواهدساخت .

http://s2.picofile.com/file/8265212876/Geo2.jpg

در کتاب حاضر، تلاش شده ضمن بررسی مقدماتی، مطالعات محیطی و جغرافیای تاریخی و گردشگری، ویژگی‌های جغرافیای تاریخی و موقعیت گردشگری شهرستان «رشتخوار» تدوین شود. همچنین سعی شده باشناساندن ومعرفی  گنجینه‌های  تاریخی وگردشگری شهرستان ،جلوه باارزشی از تاریخ گذشته وطبیعت زیبای آن رامعرفی نماید.

http://s2.picofile.com/file/8265212900/Geo1.jpg

دراین کتاب درسه بخش مجزا جغرافیای طبیعی،انسانی واقتصادی شهرستان رشتخوارمعرفی شده است.

http://s5.picofile.com/file/8283152534/maghalenevi.png

دراین کتاب باتوجه به نیاز دانشجویان وپژوهشگران به تدوین وارائه مقاله در دروس مختلف وارائه درسمینارهای داخلی وخارجی،اصول وفنون مقاله نویسی بابیانی بسیار ساده وروان در8فصل بیان شده وکوشیده شده تامقدمات مقاله نویسی با زبانی ساده به مخاطبین اموزش داده شود.همچنین با مروری برانواع مقالات ،مراکز علمی وپژوهشی  وموسسات ملی وبین المللی  دراین حوزه معرفی گردیده است.

***لازم به ذکراست ازنویسنده ده ها اثر تالیفی دیگر ودرزمینه های مختلف علوم باهمکاری موسسات ودانشگاه ها ومراکزعلمی به چاپ رسیده است که تنهادراین بخش به مجموعه کوچکی از آنها بسنده شد.

سبد خرید